Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
Дата: 2003-06-20

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1

И  1. Вх. №

ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

КМЕТА НА ОБЩИНА                            

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ
НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

2.1. От
(име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител)

2.2. Булстат

2.3. ЕГН

3.1. Представител на
(фирма на търговско дружество, едноличен търговец)

3.2. Данъчен №

4.1. Адрес на управление
(община)

4.2. (пощ. код)

4.3. (населено място)

4.4. (ж.к./кв.)

4.5. (булевард/площад/улица)

4.6. (№)

4.7. (блок)

4.8. (вход)

4.9. (етаж)

4.10. (ап.)

4.11. (телефон/и)

4.12. (факс/телекс)

5.1. Средство за подслон или място за настаняване, подлежащо на категоризиране

5.2. Адрес на туристическия обект
(населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и)

5.3. Вид на обекта

5.4. Категория, за която се кандидатства

5.5. Брой стаи

6.1. Приложени документи

№ / Дата

6.2.

 

6.3.

 

6.4.

 

6.5.

 

6.6.

 

6.7.

 

6.8.

 

6.9.

 

6.10.

 

6.11.

 

7. Дата и място

8. Подпис и печат

 

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА