Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Заявление за членство в Българския Институт за Стандартизация
Дата: 2007-01-16

 ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(наименование и точен адрес на организацията или фирмата)

………………………………………………………………………

(наименование на групата, съгласно чл.8 на ЗНС, като за организациите от група 1 (производители и търговци) и вида на предприятието, съгласно Закона за малките и средните предприятия)

1. Декларирам, че организацията/фирмата желае да стане член на Българския институт за стандартизация и ще спазва Устава на БИС, решенията на Общото събрание на БИС и решенията на Управителния съвет на БИС.

За представител на организацията/фирмата в Общото събрание упълномощавам:

………………………………………………………………………

 (трите имена на упълномощения представител)

……………………………………………………………………… (адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

2. Декларирам,    че    фирмата/организацията    ще    участва    активно в работата на следните технически комитети - БИС/ТК:

№ на ТК

Наименование

Име и фамилия на представителя

тел., адрес, e-mail, за кореспонденция

i

Съгласен съм да спазвам правилата за работа по национална стандартизация.

РЪКОВОДИТЕЛ:

(длъжност, подпис и име на ръководител) (печат на организацията/фирмата)

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Образци | Заявление за членство в Българския Институт за Стандартизация
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА