Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Запис на заповед
Дата: 2008-09-24

ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ


Аз, долуподписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, данни от личната карта), като ИЗДАТЕЛ на настоящия запис на заповед, се задължавам да платя на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, данни от личната карта) или на негова заповед, сумата . . . . . . . . . . . . . . (цифром и словом).

Падежът на задължението е на . . . . . . . . . . . . . . . (дата, година, може да се посочи и мястото на плащане).

Дата на издаване: . . . . . . . . . . . . . . . .

Място на издаване: . . . . . . . . . . . . . . . .

Подпис на издателя: . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Образци | Запис на заповед
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА