Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Заявление за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложение
Дата: 2004-08-11

ДО
Г-Н БИСЕР ЯЛЪМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в експонираната реклама на туристическите фирми
в информационен щанд на изложението
..................................................................

Фирма ..................................................................................................................................
(наименование, булстат, данъчен №, рег. № на лиценз/документ за категория)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
представлявано от...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
(тел., факс и електронна поща)

Заявявам, че желая да участвам на българския щанд в ................................................ и ще ползвам:

 информационен деск

 участие с рекламно-информационни материали без представител

на обща стойност .................... евро (равностойност в лева ..................................), като прилагам исканите от Вас документи.

Заплащането на разходите по ползването на изложбената площ ще бъде преведено в 3-дневен срок след сключване на договора.

Декларирам, че съм запознат с условията за участие на българския щанд и ги приемам.

Приложение:

  • Удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверено копие
  • Копие на лиценз или документ за категория (заверен вярно с оригинала)
  • Рекламен каталог/брошура      

ПОДПИС:
(печат)

............................... 20.... г.
(дата)

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Бланки | Заявление за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложение
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА