Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 1)
Дата: 2007-01-30

Приложение № 1
към чл. 11, ал. 2 и чл. 16
(Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.,
в сила от 1.09.2004 г.,
изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
в сила от 1.10.2004 г.,
доп., бр. 36 от 2005 г.,
бр. 2 от 2006 г.)

Списък
на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери

Раздел I

1. Президентът на Република България, председателят на Народното събрание и министър-председателят на Република България.

2. Вицепрезидентът на Република България, заместник-председателите на Народното събрание, заместник министър-председателите, председателят и съдиите от Конституционния съд, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба.

3. Министрите, председателите на постоянни комисии на Народното събрание, началниците на кабинетите на президента, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, главните секретари на президента, на администрацията на Народното събрание и на Министерския съвет.

4. Председателят на Сметната палата, омбудсманът, управителят и подуправителите на Българската народна банка, заместник-председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, заместник главните прокурори и заместник-директорите на Националната следствена служба.

5. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., бр. 2 от 2006 г.) Председателите на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Държавната комисия по сигурността на информацията, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Съвета за електронни медии.

6. (Нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Ръководителите на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.

Раздел II

1. Членовете на Сметната палата и членовете на Висшия съдебен съвет.

2. Заместник-министрите, началниците на кабинетите на заместник министър-председателите и на министрите, главните секретари на министерствата, началникът на Генералния щаб на Българската армия и главният секретар на Министерството на вътрешните работи.

3. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., бр. 2 от 2006 г.) Заместник-омбудсманът, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавната комисия по сигурността на информацията, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Комисията за защита от дискриминация, членовете на Комисията за защита на личните данни и на Съвета за електронни медии.

4. Органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, областните и заместник областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини.

5. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Членовете на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.

6. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2005 г.) Директорите на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за охрана, директорите на националните служби на Министерството на вътрешните работи, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт и директорът на Националната здравноосигурителна каса.

7. Председателят и заместник-председателите на Българската академия на науките, ректорите на висшите училища.

8. Ръководителите и заместник-ръководителите на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

9. Ръководителите на предприятия.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Нормативни | Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 1)
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА