Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Приложението на Закона за частната охранителна дейност в туризма
Дата: 2004-10-22

Съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) под частна охранителна дейност се разбира охраната на обекти, мероприятия и на лица и на техните права и законни интереси от противоправни посегателства.

Частна охранителна дейност се извършва от търговци регистрирани по търговския закон въз основа на писмен договор или от звена за самоохрана в структурите на юридическите лица. Когато служителите по охрана са въоръжени се спазват и изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Частна охранителна дейност се извършва единствено и само след получаването на лиценз или извършването на регистрация (регистрацията са отнася за служителите включени в звената за самоохрана) по смисъла на този закон.

ЗЧОД детайлно и изчерпателно урежда необходимите документи и предпоставки, както и сроковете за получаването на лиценз или извършването на регистрация. Към МВР се създава единен централизиран регистър на лицензиите и регистрациите на дейностите по този закон, като в него подробно се описват лицата осъществяващи охранителната дейност, както и обектите.

В случай на въведен в обекта подлежащ на охрана пропускателен режим за граждани – проверка на документи за самоличност и на носеният от тях багаж, гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла поставени на видно място, че при влизане и/или излизане от обекта подлежат на проверка.

Законът позволява и използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта (видеокамери и др.), като задължително посетителите на обекта биват уведомявани за това с информационни табла поставени на видно място, като няма задължение за уточняване къде са поставени визираните технически средства. Видеозаписите се унищожават не по-късно от 30 дни след извършването им за което се съставя протокол от ръководителите на охранителната дейност, освен в случаите когато съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление, тогава се предават на провоохранителните органи.

Контролът на спазването на този закон се осъществява от дирекция “Национална служба полиция”, както и от създадения към дирекцията Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност.

Законът е обнародван в ДВ брой 15 от 24.02.2004 г.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Приложението на Закона за частната охранителна дейност в туризма
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА