Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Длъжностна характеристика - планински водач
Дата: 2004-10-25

След завършване на професионалното обучение по специалността планински водач, обучаваният трябва да знае:

 • Да е придобил знания по география, история и култура на България
 • Географската характеристика на планините в България
 • Туристическата политика на страната
 • Нормативно-правната уредба на туризма в България
 • Възможните опасности в планината и начините на предпазване
 • Медико-биологичните особености на планинското натоварване
 • Стандартите на придружаване и водене на туристи в планината
 • Да има познания по топография
 • Технологичните процеси на туристическото обслужване
 • Терминологията на туристическото обслужване
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Да прилага комуникативни умения спрямо туристите

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да може:

 • Да изготвя планински маршрути с различна степен на трудност
 • Да придружава и води туристи съгласно всички правила за водене в планината
 • Да провежда спасителни мероприя при нужда и да оказва долекарска медицинска помощ
 • Да се движи и води в непозната местност
 • Да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите – 7, 14 и 21 дни
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Длъжностна характеристика - планински водач
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА