Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
НАРЕДБА № 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър"
Дата: 2005-07-26

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 12 от 13.02.2004 г., в сила от 13.02.2004 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 346010 "Офис мениджър" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 346 "Секретарски и офис дейности" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 346010 "Офис мениджър" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността 3460101 "Бизнес администрация".

Чл. 3. (1) Въз основа на това ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Офис мениджър".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база, професионалните компетенции на обучаващите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.
§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. вкл. по специалности и професии от професионалното направление "Икономика и управление" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | НАРЕДБА № 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър"
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА